" මධු මාධව අරවින්දගේ නිල තේමා ගීතය....

මධු මාධව අරවින්දගේ නිල තේමා ගීතය....